Bài giảng Vật lí Lớp 12 - Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay côsin, với dạng tổng quát.

C2: Xác định giá trị cực đại, tần số góc, chu kỳ, tần số, pha ban đầu của các dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời cho bởi

ppt 14 trang minhlee 10/03/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lí Lớp 12 - Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_12_bai_12_dai_cuong_ve_dong_dien_xoay_c.ppt

Nội dung text: Bài giảng Vật lí Lớp 12 - Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

  1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC + Dòng điện không đổi: Là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. q I = t * Vßng d©y dÉn cè ®Þnh Nam ch©m di chuyÓn S N AM PE KẾ
  2. * Nam ch©m cè ®Þnh Vßng d©y dÉn di chuyÓn S N Đưa vòng dây ra xa nam châm
  3. Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay côsin, với dạng tổng quát. it = I0 cos( + ) I0 > 0: cường độ dòng điện cực đại (A). ω > 0: Tần số góc (rad/s). ωt + φ: pha của i (rad). φ: pha ban đầu (rad). C2: Xác định giá trị cực đại, tần số góc, chu kỳ, tần số, pha ban đầu của các dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời cho bởi: I0 = 5A a.5cos itA=+ 100 ( ) = rad 4 4  =100rad / s  1 f = =50 Hz & T = = 0,02 s 2 f
  4. Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay côsin, với dạng tổng quát. it = I0 cos( + ) I0 > 0: cường độ dòng điện cực đại (A). ω > 0: Tần số góc (rad/s). ωt + φ: pha của I (rad). φ: pha ban đầu (rad). C2: Xác định giá trị cực đại, tần số góc, chu kỳ, tần số, pha ban đầu của các dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời cho bởi: c. i = -5cos1002 πt( A) I = 52A 0 i = 5cos(1002 πt) A ( ) = rad  =100/ rad s  1 f = =50 Hz & T = = 0,02 s 2 f
  5. Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Đ S N n Đây chính là nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
  6. Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU =NB S c os( ) II. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU = t - Cho vòng d©y quay víi tèc ®é gãc ω xung quanh trôc Δ. Tõ th«ng qua vòng d©y tại thời điểm t > 0, cã biÓu thøc:   =+=+NBSNBStcos()cos()  (1) Trong vòng d©y cã suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng d B eNBSt= −=+  sin() + n dt VËy trong vòng d©y cã dßng ®iÖn xoay chiÒu. NBS - Vòng dây có điện trở R thì i = sin()  t + R NBS  i là biểu thức của dòng điện xoay chiều với biên độ:I = 0 R Vậy nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ: khi từ thông qua một cuộn (hoặc vòng) dây kín biến thiên thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện biến thiên điều hoà.
  7. Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU II. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU III. GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG Gi¸ trÞ cùc ®¹i Gi¸ trÞ hiÖu dông = 2 Cường độ Hiệu điện thế Suất điện động hiệu dụng: hiệu dụng: hiệu dụng: I U0 E0 I = 0 U = E = 2 2 2 • Các số ghi trên các thiết bị điện đều là các giá trị hiệu dụng. • Các thiết bị đo chủ yếu là đo giá trị hiệu dụng.