Bài giảng Hình học Lớp 7 - Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

2) Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông  đó bằng nhau

ppt 10 trang minhlee 06/03/2023 3200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hình học Lớp 7 - Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_7_bai_8_cac_truong_hop_bang_nhau_cua.ppt

Nội dung text: Bài giảng Hình học Lớp 7 - Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

  1. Bài 8: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG ?1 Treân moãi hình 143, 144, 145 coù caùc tam giaùc vuoâng naøo baèng nhau? Vì sao? A D M O I / / B H C N E K F Hình 143 Hình 145 Hình 144 ∆ABH và ∆ACH có: ∆ DKE và ∆ DKF có: ∆OMI và ∆ONI có: O AH : cạnh chung DKE=DKF= 90 OMI=ONI = 90O O AHB=AHC= 90 DK: cạnh chung OI : cạnh chung EDK=FDK(gt) BH=CH (gt) MOI=NOI(gt) =>∆ DKE = ∆ DKF (g-c-g) =>∆ABH = ∆ACH (c.g.c) =>∆OMI = ∆ONI (c¹nh huyÒn -gãc nhän)
  2. Bài 8: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG 2) Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau B E ABC và DEF có GT A = D = 900 BC = EF ; AC = DF A C D F KL ABC = DEF
  3. CẠNH GÓC CẠNH GÓC NHỌN HUYỀN VUÔNG HAI CẠNH GÓC VUÔNG CẠNH GÓC VUÔNG + GÓC NHỌN KỀ CẠNH ẤY GÓC NHỌN + CẠNH HUYỀN CẠNH GÓC VUÔNG + CẠNH HUYỀN
  4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ +) Học và nắm chắc các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. *Lưu ý hai trường hợp đặc biệt: *) cạnh huyền –góc nhọn *) cạnh huyền-cạnh góc vuông. +) Làm bài tập 65 Sgk/Trang 137 *) Gợị ý vẽ hình a) Chứng minh =BKCCHB KCHB= Chứng minh =AHBAKC AK= AH b) Chứng minh =AKIAHI AA12= AI là phần giác của góc A.