Bài giảng Vật lý Lớp 6 - Chủ đề: Sự nóng chảy và sự đông đặc

       Làng Ngũ Xã ở Hà Nội ,nổi tiếng việc đúc đồng. Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta . Tượng cao 3,48m ,có khối lượng 4000kg,hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh Hà Nội
pptx 40 trang minhlee 04/03/2023 4180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Vật lý Lớp 6 - Chủ đề: Sự nóng chảy và sự đông đặc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_vat_ly_lop_6_chu_de_su_nong_chay_va_su_dong_dac.pptx

Nội dung text: Bài giảng Vật lý Lớp 6 - Chủ đề: Sự nóng chảy và sự đông đặc

 1. CHỦ ĐỀ SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC I. SỰ NÓNG CHẢY 1. Phân tích kết quả thí nghiệm Kẹp vạn năng Nghiên cứu thí nghiệm như hình Kiềng và 24.1. lưới đốt Giá thí nghiệm Hình 24.1
 2. - Dùng đèn cồn đun nước và theo dõi nhiệt độ của băng phiến. + Khi nhiệt độ của băng phiến lên tới 600C thì cứ sau 1 phút ta lại ghi nhiệt độ 1 lần và nhận xét về thể của băng phiến (rắn hay lỏng ) vào bảng theo dõi. +Cho tới khi nhiệt độ của băng phiến đạt 860C thì dừng lại.
 3. Nhiệt độ (0C) Bảng 24.1 86 Thời gian Nhiệt Thể rắn 84 đun độ hay lỏng (phút) (0C) 82 0 60 rắn 81 80 1 63 rắn 79 2 66 rắn 3 69 rắn 77 4 72 rắn 75 5 75 rắn 6 77 rắn 72 7 79 rắn 8 80 rắn và lỏng 69 9 80 rắn và lỏng 10 80 rắn và lỏng 11 80 rắn và lỏng 66 12 81 lỏng 13 82 lỏng 63 14 84 lỏng Thời gian (phút) 15 86 lỏng 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 4. Nhiệt độ (0C) Bảng 24.1 86 Thời gian Nhiệt Thể rắn 84 đun độ hay lỏng (phút) (0C) 82 0 60 rắn 81 80 1 63 rắn 79 2 66 rắn 77 3 69 rắn 4 72 rắn 75 5 75 rắn 6 77 rắn 72 7 79 rắn 8 80 rắn và lỏng 69 9 80 rắn và lỏng 10 80 rắn và lỏng 66 11 80 rắn và lỏng 12 81 lỏng 13 82 lỏng 63 Thời gian 14 84 lỏng (phút) 15 86 lỏng 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 5. Nhiệt độ (0C) Bảng 24.1 86 Thời gian Nhiệt Thể rắn 84 đun độ hay lỏng (phút) (0C) 82 0 60 rắn 81 80 1 63 rắn 79 2 66 rắn 3 69 rắn 77 4 72 rắn 75 5 75 rắn 6 77 rắn 72 7 79 rắn 8 80 rắn và lỏng 69 9 80 rắn và lỏng 10 80 rắn và lỏng 66 11 80 rắn và lỏng 12 81 lỏng 13 82 lỏng 63 14 84 lỏng Thời gian (phút) 15 86 lỏng 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 6. Nhiệt độ (0C) C1: 86 84 Khi được đun 82 81 nóng thì nhiệt độ 80 của băng phiến 79 thay đổi như thế 77 nào? Đường biểu 75 diễn từ phút 0 72 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm 69 nghiêng hay nằm 66 ngang? Thời 63 Gian (phút) 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 7. Nhiệt độ (0C) C3: 86 84 Trong suốt 82 thời gian nóng 81 80 chảy nhiệt độ 79 Rắn và lỏng của băng phiến 77 có thay đổi 75 không? Đường 72 biểu diễn từ phút thứ 8 đến 69 phút thứ 11 là 66 đoạn thẳng nằm Thời 63 nghiêng hay Gian (phút) nằm ngang? 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 8. 2. Rút ra kết luận C5: Chọn từ thích hợp trong khung để - 700C, 800C, 900C điền vào chỗ trống - thay đổi, không thay đổi trong các câu sau: a) Băng phiến nóng chảy ở 800C Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến. b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi
 9. Bảng 25.2: Nhiệt độ nóng chảy của một số chất Nhiệt ñộ noùng Nhiệt ñộ noùng Chất Chất chaûy(oC) chaûy(0C) Voânfam 3370 Chì 327 Theùp 1300 Kẽm 420 Đồng 1083 Băng phiến 80 Vaøng 1064 Nước 0 Thuỷ ngaân - 39 Bạc 960 Röôïu -117
 10. Em hãy lấy một số ví dụ về sự nóng chảy trong thực tế ?
 11. II. Söï ñoâng ñaëc: 1. Döï ñoaùn: Trong thí nghieäm veà söï noùng chaûy cuûa baêng phieán, khi baêng phieán ñöôïc ñun noùng, noù noùng daàn leân roài noùng chaûy. Haõy döï ñoaùn ñieàu gì seõ xaûy ra ñoái vôùi baêng phieán khi thoâi khoâng ñun noùng vaø ñeå baêng phieán nguoäi daàn. Haõy vieát ñieàu döï ñoaùn ñoù cuûa em vaøo vôû?
 12. a) - Ñun noùng baêng phieán nhö thí nghieäm ôû hình 24.1 leân tôùi khoaûng 900C roài taét ñeøn coàn. 900C - Laáy oáng nghieäm ñöïng baêng 800C phieán ra khoûi nöôùc noùng vaø ñeå cho baêng phieán nguoäi daàn. Khi nhieät ñoä baêng phieán giaûm daàn ñeán 860C thì 600C baét ñaàu ghi nhieät ñoä vaø theå cuûa baêng phieán trong thôøi gian quan saùt. Cöù 1 phuùt ghi nhieät ñoä vaø theå Cm3 250 200 cuûa baêng phieán moät laàn, cho tôùi khi 150 100 0 50 nhieät ñoä baêng phieán giaûm tôùi 60 C. Ta ñöôïc baûng keát quaû thí nghieäm 25.1.
 13. Trả lời các câu hỏi? Căn cứ vào đường biểu diễn, hãy thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi C1 , C2 , C3? Yêu cầu Thời gian Dạng đường Sự thay đổi Thể của băng biểu diễn nhiệt độ của phiến băng phiến Từ phút 0 đến phút 4 Từ phút 4 đến phút 7 Từ phút 7 đến phút 15
 14. C1: đến 800 C băng phiến bắt đầu đông đặc C2, C3: Yêu cầu Thời gian Söï thay ñoåi nhieät Dạng đường Theå cuûa baêng ñoä cuûa baêng biểu diễn phieán phieán Từ phút 0 đến thứ 4 Naèm nghieâng Giaûm Loûng Từ phút 4 đến thứ 7 Naèm ngang Khoâng thay ñoåi Loûng vaø raén Từ phút 7 đến thứ 15 Naèm nghieâng Giaûm Raén
 15. NhiÖt ®é (0C) NhiÖt ®é (0C) 86 86 84 B¨ng phiÕn nãng ch¶y 84 B¨ng phiÕn ®«ng ®Æc 82 82 81 81 80 80 79 R¾n vµ láng 79 Láng vµ r¾n 77 77 75 75 72 72 69 Döïa vaøo hai ñöôøng bieåu69 dieãn veõ ñöôïc em coù nhaän xeùt gì veà hai quaù trình 66 noùng chaûy vaø ñoâng66 ñaëc cuûa baêng 63 phieán63? Thêi Thêi 60 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 gian 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 gian
 16. Hình 1 Hình 2 Hình 3 Caùc- Hìnhem haõy1 vaøquan2: Noùngsaùt caùcchaûyhìnhvaø vaøñoângchoñaëcbieátcuûachuùngñoànglieân. quan- Hìnhñeán3:hieän Đoângtöôïngñaëcvaätvaø noùnglyù naøochaûy? cuûa nöôùc.
 17. C6: Trong vieäc ñuùc ñoàng coù nhöõng quaù trình chuyeån theå naøo cuûa ñoàng? Traû lôøi: - Khi ñun noùng ñoàng trong loø: ñoàng chuyeån töø theå raén sang theå loûng (quaù trình noùng chaûy). - Khi ñoàng nguoäi trong khuoân ñuùc: ñoàng chuyeån töø theå loûng sang theå raén (quaù trình ñoâng ñaëc).
 18. Câu 2: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng nóng chảy? A. Chất lỏng biến thành chất rắn B. Chất khí biến thành chất lỏng C. Chất lỏng biến thành chất khí D. Chất rắn biến thành chất lỏng
 19. Hướng dẫn về nhà + Học bài , nắm vững kiến thức bài học. + Đọc phần: Có thể em chưa biết (SGK – Tr 79) + Xem lại các nội dung bài đã được học từ đầu chương 2 đến nay để chuẩn bị tiết sau ôn tập