Bài giảng Số học Lớp 6 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài toán:

Cô Lan là công nhân của một công ty hưởng lương theo sản phẩm:

 Làm ra một sản phẩm đúng quy cách được 20 000 đồng, làm ra một sản phẩm sai quy cách bị phạt 10 000 đồng. Tháng vừa qua cô Lan làm ra được  50 sản phẩm đúng quy cách và              5 sản phẩm sai quy cách.

Hỏi lương của cô Lan tháng vừa qua là bao nhiêu tiền?

ppt 14 trang minhlee 06/03/2023 6280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Số học Lớp 6 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_so_hoc_lop_6_bai_10_han_hai_so_nguyen_khac_dau.ppt

Nội dung text: Bài giảng Số học Lớp 6 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

  1. Bài 10 NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU
  2. §10 1/ NhËn xÐt më ®Çu: ? Em có nhận xét gì về Bài tập: Viết phép nhân sau thành phép cộng rồi tính: dấu của tích hai số 3.4 = 12 nguyênDấu của khác tích dấu? (-3) . 4 = -12 hai số nguyên khác dấu là dấu “ – ” (-6) . 3 = -18 2 . (-5) = -10
  3. §10 1/ NhËn xÐt më ®Çu: 2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn kh¸c dÊu: Muèn nh©n hai sè nguyªn kh¸c dÊu, ta nh©n hai gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña chóng råi ®Æt dÊu “-” tríc kÕt qu¶ nhËn ®îc. Víi a,b lµ hai sè nguyªn kh¸c dÊu : a.b = −(a.b ) VÝ dô: a) (-5) . 6 = - 30 Tích của một số nguyên b) 9 . (-3) = - 27 với số 0 bằng 0. *c)Chú a . ý:0 =a . 0 = 0 víi a( víi Z a Z) * Ghi nhớ: -Nhân hai số nguyên khác dấu, kết quả mang dấu trừ. -Tích của một số nguyên a với số 0 bằng 0.
  4. §10 1/ NhËn xÐt më ®Çu: 2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn kh¸c dÊu: * Víi a,b lµ hai sè nguyªn kh¸c dÊu: a.b = −(a.b ) * a . 0 = 0 (víi a Z) 3/ Luyện tập: Bài tập 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a) (-10) . 11 = - 110 b) 50 . (-4) = - 200 c) 4 . (-5) = - 20 d) (-25) . 2 = - 50
  5. §10 1/ NhËn xÐt më ®Çu: 2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn kh¸c dÊu: * Víi a,b lµ hai sè nguyªn kh¸c dÊu: a.b = −(a.b ) * a . 0 = 0 (víi a Z) 3/ Luyện tập: Bài tập 3: Hoµn thµnh b¶ng sau: x 5 -18 18 -25 y -7 10 -10 40 x . y -35 -180 -180 -1000
  6. A. Đ B.Đ C.S D.Đ E.Đ
  7. §10 Bài tập: Viết tổng sau thành dạng tích và tích giá trị khi x = -5 : x – 3 + x – 3 + x – 3 + x – 3