Bài giảng Ôn tập Hình học Lớp 9

Một con thuyền với vận tốc 3km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc 600. Từ đó có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa? Nếu có thể hãy tính kết quả ( làm tròn đến mét )
pptx 22 trang minhlee 04/03/2023 6440
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ôn tập Hình học Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_on_tap_hinh_hoc_lop_9.pptx

Nội dung text: Bài giảng Ôn tập Hình học Lớp 9

 1. CHÚNG TA HÃY CÙNG ÔN LẠI BÀI HỌC NHÉ ! Chúc các em học tốt !
 2. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 2: Cho hình bên, hệ thức nào sau đây sai? A. MN2 = NP . NK B. MK2 = NK . KP 1 1 1 C. = + MK2 MN 2 NP 2 D. MK . KP = MN . MP Chúc các em học tốt !
 3. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 4: Chọn câu trả lời đúng. Tính cos 450 3 A. 2 2 B. 2 3 C. 3 1 D. 2 Chúc các em học tốt !
 4. PHẦN TRẮC NGHIỆM sin 240 Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. TÝnh cos 660 A. 1 sin 240 cos 660 Ta cã: = = 1 1 cos 660 cos 660 B. 2 3 C. 2 D. Mét kÕt qu¶ kh¸c Chúc các em học tốt !
 5. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Hệ thức nào sau đây là đúng. A. sin B = cos2 C B. sin B = tan C C. cos C = tan B D. sin B = cos C Chúc các em học tốt !
 6. PHẦN TRẮC NGHIỆM C©u 10. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc cos 5300 - sin 37 lµ. 00 A. 2 Ta cã: cos 53 - sin 37 = cos 530 - cos 530 = 0 B. 0,5 C. 0 D. 1 Chúc các em học tốt !
 7. PHẦN TRẮC NGHIỆM C©u 12. Cho h×nh bªn, gi¸ trÞ y b»ng A. 10 B. 6 C. 8 D. 5 Ta cã: 42 = 3,2 . y 42 16 =y ==5 3,2 3,2 Chúc các em học tốt !
 8. PHẦN TRẮC NGHIỆM C©u 14. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc sin22 x+ cos x b»ng A. 2 B. 1 C. 0,5 D. 1,5 Theo bµi tËp 14 trang 77, ta cã: sin22 x + cos x = 1 Chúc các em học tốt !
 9. PHẦN TRẮC NGHIỆM C©u 16. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc: tan280 .tan60 0 .tan62 0 b»ng 3 A. Ta cã: tan280 .tan60 0 .tan62 0 3 = tan2800 .tan 60.cot 280 3 000 B. = (tan28 .cot 28) .tan60 2 = 1 .tan600 1 0 C. = tan60 2 TØ sè l­îng gi¸c cña hai gãc phô nhau: tan = cot  D. 3 Theo bµi tËp 14 trang 77, ta cã: tan . cot = 1 Chúc các em học tốt !
 10. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Gi¶i tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, biÕt r»ng c = 21cm, C = 490 * TÝnh gãc BC Ta cã: BC2=+ AB 2 AC 2 ( theo ®Þnh lÝ Pitago ) ? =+ 2122 18,249 ? +441 333,026 774,026 BC = 774,026 27,821(cm) ? Chúc các em học tốt !
 11. PHẦN TỰ LUẬN A B 600 XÐt tam gi¸c vu«ng ABC, ta cã: AC= BC.sinB chiều rộng của khúc sông khúccủa chiềurộng = 0,25 . sin 600 C 0,25 . 0,866 0,2165 (km) VËy chiÒu réng cña khóc s«ng lµ 0,2165 (km) = 216,5 (m) Chúc các em học tốt !