Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 11: Những chuyển biến về xã hội - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào?

Trong trồng trọt, muốn có thóc lúa, người nông dân cần phải làm những công việc gì?

Vậy việc làm đồ gốm hay đúc một công cụ bằng đồng có phải ai cũng làm được hay không? 

Trả lời:

- Các bước:

+ Làm đất: Cầy, bừa...

+ Gieo hạt.

+ Chăm sóc: bón phân, làm cỏ

+ Thu hoạch: Gặt,phơi...

ppt 35 trang minhlee 10/03/2023 140
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 11: Những chuyển biến về xã hội - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_6_bai_11_nhung_chuyen_bien_ve_xa_hoi_t.ppt
 • docBài 11.doc

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 11: Những chuyển biến về xã hội - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

 1. 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? 3. Xã hội có gì đổi mới? 2. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào ?
 2. Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc ®óc mét ®å dïng Häc b»ngsinh quan®ång s¸thay 3 bøclµm tranhmét sau:b×nh b»ng ®Êt nung, so víi viÖc lµm mét c«ng cô b»ng ®¸? §¸: Tr¶ lêi: GhÌ, ®Ïo, mµi - ViÖc ®óc m«t ®å dïng b»ng ®ång hay lµm mét b×nh b»ng gèm phøc t¹p h¬n, ®ßi hái nhiÒu c«ng ®o¹n h¬n, kü thuËt cao h¬n. Gèm: . T×m ®Êt sÐt-> nhµo->t¹o h×nh §ång: ->Cho vµo T×m xØ ®ång->Nung nãng ch¶y lß nung -> ch¾t lÊy ®ång nguyªn chÊt ->§æ vµo khu«n ®óc
 3. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã MuốnTheo emlàm phảiđược phântất cảcôngmọi laoviệc được hình thành như thế nào? thìđộngNgphảiười nhưlaolàm thếgìđ nàoộng? làcùng hợp lý?lúc vừa lo sản xuất ngoài đồng, Sản xuất phát triển dẫn đến sự -vừaTrả Lời:lo rèn đúc công cụ phân công lao động. -đưPhảiợc không?có sự phân công lao động. + Thủ công nghiệp tách khỏi PhânAi làm công đúc theođồng, nghề gốm, nghiệp dệt thì nông nghiệp. (Thủchuyên công làm nghiệp đúc đồng, và nông gốm, nghiệp)dệt -> Những nghề này gọi là nghề thủ công Trảnghiệp.lời: Không. -Ai cầy cấy, trồng trọt thì chuyên cầy cấy, trồng trọt -> Những nghề này gọi là nghề nông nghiệp.
 4. Qua quan s¸t tranh em h·y cho biÕt ngêi ®µn «ng vµ ngêi ®µn bµ thêng lµm nh÷ng c«ng viÖc gì?
 5. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? Sản xuất phát triển đã tác động đến cuộc sống 2. Xã hội có gì đổi mới? con người như thế nào? - Cuộc sống ổn định, họ định cư lâu dài, hình thành các chiềng, chạ (làng, bản)
 6. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? 2. Xã hội có gì đổi mới? Nhiều chiềng, chạ (làng, bản) có quan hệ chặt chẽ - Cuộc sống định cư lâu dài đã với nhau thì gọi là gì? dần hình thành các chiềng, chạ (làng, bản) _ Các chiềng, chạ (làng, bản) có - Các chiềng, chạ hợp lại gọi là quan hệ chặt chẽ với nhau gọi là bộ lạc. bộ lạc.
 7. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? Nhóm 1,2 2. Xã hội có gì đổi mới? Chế độ mẫuphụ hệhệhệlà gì?là gì? _ Là chế độ tôn người mẹ lớn tuổi nhất có uy tín lên làm chủ. _ Là chế độ tôn người cha lớn tuổi có uy tín lên làm chủ, con cái phải theo họ cha.
 8. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? 2. Xã hội có gì đổi mới? - Do cuộc sống định cư lâu dài đã dần hình thành các chiềng, chạ (làng, bản), họ quan hệ chặt chẽ với nhau gọi là bộ lạc. - Chế độ mẫu hệ chuyển sang chế độ phụ hệ.
 9. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? Quan sát tranh 2. Xã hội có gì đổi mới? - Do cuộc sống định cư lâu dài đã dần hình thành các chiềng, chạ (làng, bản), họ quan hệ chặt chẽ với nhau gọi là bộ lạc. - Chế độ mẫu hệ chuyển sang chế độ phụ hệ. Mộ có hiện vật (Việt Trì- Phú Thọ)
 10. Mộ chôn người chết không kèm theo hiện vật
 11. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? Từ TK VIII đến TK I TCN 2. Xã hội có gì đổi mới? trên đất nước ta đã hình thành những nền văn hóa 3. Bước phát triển mới về xã hội nào? được nảy sinh như thế nào?
 12. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? ? Trong ba nền văn hoá thì 2. Xã hội có gì đổi mới? nền văn hoá nào phát triển cao nhất? 3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào? - Thế kỉ VIII đến thế kỉ I TCN đất nước ta đã hình thành nền văn hoá : - Đông Sơn (Thanh Hoá). - Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). - Óc Eo ( An Giang).
 13. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? 2. Xã hội có gì đổi mới? 3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào? - Thế kỉ VIII đến thế kỉ I TCN đất nước ta đã hình thành nền văn hoá : + Đông Sơn (Thanh Hoá). + Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). + Óc Eo ( An Giang).
 14. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? 2. Xã hội có gì đổi mới? Vì sao? 3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào? - Thế kỉ VIII đến thế kỉ I TCN đất - Vì: công cụ bằng đồng sắc, nước ta đã hình thành nền văn hoá : bén hơn, năng suất lao động + Đông Sơn (Thanh Hoá). tăng lên → kinh tế phát triển. + Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). + Óc Eo ( An Giang). - Công cụ đồng gần như thay thế công cụ đá.
 15. Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? Chủ nhân của cư dân văn 2. Xã hội có gì đổi mới? hóa Đông Sơn gọi là 3. Bước phát triển mới về xã hội người gì? được nảy sinh như thế nào? - Thế kỉ VIII đến thế kỉ I TCN đất nước ta đã hình thành nền văn hoá : Người Lạc Việt. + Đông Sơn (Thanh Hoá). + Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). + Óc Eo ( An Giang). - Công cụ đồng gần như thay thế công cụ đá.
 16. Bµi tËp cñng cè : Bµi1.Khi s¶n xuÊt ph¸t triÓn, sù ph©n c«ng lao ®éng diÔn ra nh thÕ nµo? - H·y nèi cét (A) víi cét (B) cho phï hîp víi c©u hái trªn. (A) (B) - Dệt vải - Chế tạo công cụ lao động Đàn ông - Chăn nuôi gia súc - Đánh bắt cá Phụ nữ - Nấu cơm, trông trẻ - Cày bừa ruộng đất Bµi 2. Khi s¶n xuÊt ph¸t triÓn, con ngêi ph¶i: A. §Þnh c l©u dµi. B. Thêng xuyªn thay ®æi chç ë. C. Thay ®æi chç ë sau mçi mïa thu ho¹ch. C. C¶ ba ý trªn ®Òu sai.
 17. Trß ch¬i « ch÷ - §©y lµ nÒn v¨n ho¸ tiªu biÓu cña TK VIII ®Õn TK I TCN. § ¤ N G S ¥ N 1 - ChÕ ®é nµy thay thÕ chÕ ®é mÉu hÖ. P h ô h Ö 2 - NhiÒu lµng b¶n trong mét vïng cã quan hÖ víi nhau gäi lµ b é l ¹ c 3 - C«ng cô b»ng §ång thay thÕ - Tªn cư d©n v¨n ho¸ lo¹i c«ng cô nµy. §«ng S¬n được gäi lµ ® ¸ 4 - §©y lµ mét nghÒ t¸ch khái nghÒ n«ng nghiÖp. t h ñ c « n g 5 n g ê i l ¹ c v i Ö t 6 - Mét trong sè nh÷ng nghÒ thñ c«ng t¹o nªn bước chuyÓn biÕn trong ® ó c ® å n g Tõ kho¸ x· héi.